úterý 31. října 2023

Tisíc tváří pohanství: O slovanské mytologii s Jiřím Dyndou

 Jiří Dynda je autorem překladů pramenů ke slovanskému pohanství a několika studií zaměřených na slovanskou mytologii z komparativní perspektivy, kromě toho je také pracovníkem Slovanského ústavu Akademie věd ČR. Přijal naši nabídku rozhovoru a my se jej zeptali na několik otázek z jeho oboru.


Ve své rozsáhlé bakalářské práci jste se výrazně opíral o trojfunkční hypotézu George Dumézila. Ta se v posledních desetiletích díky publikaci Perun z pera Michala Téry a překladu Mytologie Slovanů Aleksandera Gieyzstora stala v českých publikacích o slovanské mytologii nejvýraznějším diskursem. Mohl byste v krátkosti vysvětlit, o co v této hypotéze jde?

 

Dumézilova trojfunkční teorie představuje jakési jádro výsledků jeho širší srovnávací metody, kterou používal již od svých nejranějších prací. Dumézil od dvacátých let zkoumal kulturu a náboženství starověkých indoevropských národů a postupně, zejména ve třicátých a čtyřicátých letech, si povšiml toho, že řada společenských, kulturních a náboženských jevů je rozčleněna do tří pomyslných tříd, jež nazýval funkce. Do první funkce spadá svrchovanost a náboženství, do druhé válka a síla a do třetí pak zemědělství a plodnost.

 

Nejprve si tohoto rozčlenění povšiml u ideálního uspořádání společnosti, zejména ve védské Indii šlo o trojici varn bráhman, kšatrija, vaišija jako kněz, bojovník a vesničan, a podobnou strukturu nalezl v předzarathuštrovském Íránu nebo u Keltů, které Caesar dělí ve svých vzpomínkách na druides, equites a plebes. Další badatelé tuto představu přenesli i na středověké rozčlenění společnosti mezi oratores, bellatores a laboratores (tedy ty, kteří se modlí, ty, kteří bojují a ty, kteří pracují).

 Později tuto strukturu Dumézil rozpoznal i na uspořádání pantheonu. Ve védské Indii zaujímá první funkci dvojice božstev Mitra a Varuna, druhou funkci Indra a třetí funkci Ášvinové. Podobnou strukturu má starořímská kapitolská triáda a také germánský pantheon. Časem Dumézil také zjistil, že v mytologii nejde jen o odraz uspořádání společnosti, protože se tripartitní ideologie objevuje i tam, kde společnost není rozdělena úplně přesně podle tří funkcí. 

 

Ve skutečnosti se toto dělení společnosti nikdy nepoužívalo do všech důsledků a představovalo spíše jakýsi ideál, který nemusel být dosažen. To jej dovedlo k pochopení trojfunkčnosti jako k univerzálnímu klasifikačnímu systému Indoevropanů, který se projevoval ve všech aspektech jejich kultury, a který chápal jako sjednocující ideologický princip.

 

Pro řadu pozdějších autorů bylo na bíledni se podívat, zda je možné tento koncept doložit i u Slovanů, o jejichž pantheonu před christianizací toho víme docela málo, hlavně protože na ně samotné tento koncept Dumézil nikdy neaplikoval. Výsledky použití tohoto schématu na slovanském pantheonu nebyly tak přesvědčivé a pro Slovany se ukázala mnohem důležitější Dumézilova srovnávací metoda sama.

Ve svých pozdějších dílech se na tento koncept už tak často neodvoláváte. I přes úspěch zmíněných knih se zdá, že idéologie tripartite už nemá takový vliv, jako měla v druhé polovině minulého století. Myslíte si, že má stále co nabídnout?
 

Myslím si, že samotná aplikace tripartity na slovanské náboženství a zařazování bohů do jednotlivých kategorií, jakkoli můžeme používat jemnější členění, se ukázala poměrně libovolná a argumentačně nejistá. Celkem jistě tušíme, že trojfunkčnost v symbolických představách starých Slovanů své místo měla (lze ji najít v ruských bylinách a některých národních mýtech, například v Dalimilově kronice, jak ukázal Martin Golema), ale možnosti její aplikace na božstva jsou celkem omezené.
 

Může to vypadat, že jsem vůči ní zpětně až přehnaně kritický, ale upřímně musím uznat, že tripartita samotná je vytěžená. Ať už Dumézilem samotným, nebo jeho žáky a následovníky, mezi něž patří Bruce Lincoln, Jaan Puhvel, bratři Sauzeauovi, kteří přidali čtvrtou funkci, Nick Allen, Emily Lyle a další. 
 

To, co je podle mě na Dumézilově odkazu hodné následování, je jeho metoda, tedy způsob jakým přistupoval k pramenům, jak je uměl číst, vykládat a srovnávat. Nejlépe to lze vidět v trilogii Mýtus a epos (česky však vyšly jenom dva díly), což je tour de force literární komparativní mytologie, jakkoli k ní mohou mít z hlediska srovnávaného materiálu lokální odborníci výhrady.
 

Právě Dumézilovy vhledy, čerstvost, již do bádání nad mytologií přinesl a nadšenost nad zkoumáním mýtů a rituálů, je myslím to, v čem leží jeho největší přínos.

 

V návaznosti na to se nabízí otázka, co může v budoucnu přispět k získání nových poznatků a změně paradigmatu v oblasti indoevropské mytologie.
 

Myslím, že navzdory tomu, že doba „velkým teoriím“ moc nepřeje a dnes je bádání zaměřeno hlavně na areálově specifické, v materiálu pevně zakotvené studie, tak přesto srovnávací indoevropská mytologie je stále nesmírně produktivní. Jednotlivé dílčí studie na konkrétní témata, jednotlivá božstva, srovnávané příběhy stále vznikají a jsou cenné. Občas se objeví i vzácné „velké teorie“ např. kniha Michaela Witzela Origins of the World Mythologies a jeho teorie o Laurasijské a Gondwanské mytologii, tedy o provázanostech všech mytologií severní a jižní polokoule. Ta má opravdu ohromný záběr a Witzel za to byl taky notně kritizován.

 

Nicméně co by mohlo mít potenciál změnit paradigma nejen v oblasti studia mytologie, ale obecně archaických populací, je čím dál více archeogenetika. Jakkoli jí ze své pozice zcela nerozumím, a dlouho jsem byl skeptický vůči jejím výsledkům, tak se v posledních letech posouvá od dílčích zjištění, která nabízela prostá analýza mitochondriální DNA nebo haploskupin chromozomu Y, k možnosti přečtení celého genomu, což s sebou nese velmi zajímavé výsledky.

 

Když se interpretují takto získaná data (protože data samotná nejsou ještě informace), dokáží poukázat na genetickou homogenitu některé archeologické kultury, jako třeba v případě lidí kultury se šňůrovou keramikou. A oproti tomu například prokazují genetickou nestejnorodost lidí navazující kultury zvoncovitých pohárů, což nejspíš ukazuje, že se tato kultura šířila jako ideologická inovace a nikoliv v důsledku migrací geneticky příbuzného obyvatelstva (Viz např. David Reich, Who We Are and How We Got Here: Ancient DNA and the New Science of the Human Past, Oxford 2018, s. 107–121.). Pokud se genetika pečlivě prováže s humanitními vědami, může jemněji rozkrýt snad i otázku slovanské etnogeneze, jejíž řešení bude za deset, dvacet let úplně někde jinde, než je dnes. Mám takové tušení, že se to sice mnoha lidem nebude vůbec líbit, ale sám se na to těším.


 

Proč je slovanské náboženství tak odlišné od baltského navzdory jazykové blízkosti Baltů a Slovanů?
 

Osobně si nemyslím, že by se tyto pantheony lišily více, než se lišily pantheony Polabských Slovanů a Kyjevské Rusi. Mezi baltským a slovanským pohanstvím je více styčných bodů na obecné úrovni, jako výrazný kult hromovládce, kult stromů a hájů nebo věštění z chování zvířat, byť Baltové využívali vedle koní i hady, zatímco Slované pouze koně.

 U Baltů můžeme pozorovat větší propojení náboženství se státem, tamní pohanství dospělo do stádia státního náboženství, v němž vedle hlavního kněze měl velkou roli i kníže, respektive knížecí dynastie, což je jemný rozdíl oproti theokratickému uspořádání kmenových svazů Polabských Slovanů.

 

Mezi oběma pantheony však nevidím větší rozdíly, než jaké jsou mezi jednotlivými lokálními variantami slovanského náboženství.
 

Proč si myslíte, jak jste se vyjádřil v nedávných rozhovorech, že existovalo „několik slovanských náboženství“? Co to vlastně znamená?

 

K tomuto názoru jsem dospěl postupně pod tlakem toho, že zprávy z jednotlivých areálů osídlených Slovany z doby předtím, než v nich proběhla christianizace, se výrazně odlišují a ukazují, že v každé oblasti docházelo k rozvoji symbolické soustavy trochu jiným směrem a s důrazem na jiné aspekty. Pod vahou výpovědi pramenů je podle mě lepší vnímat tyto areálové zvláštnosti jako projevy lokálních slovanských pohanství v množném čísle. 
 

To má samozřejmě spoustu důsledků, v první řadě to, že tento náhled jde rétoricky proti obecné zvyklosti vyzdvihovat všeslovanské motivy a potlačovat nebo nevidět lokální mnohotvárnost. 

 

Mohl byste vyzvednout některé nejvýznamnější příklady „lokálních“ prvků (božstva, zvyky, rituály…) ve slovanském náboženství a naopak nejvýznamnější prvky slovanského náboženství, které byly „všeslovanské“?

 

Je důležité říct, že mnohotvárnost lokálních podob slovanských pohanství neznamená jejich nestejnorodost. Ačkoli se v mnoha ohledech odlišují, můžeme sledovat i spoustu podobností, které nejdou vysvětlit jinak než společným dědictvím. Jeho část může být indoevropská, ale mnohem více styčných ploch je důsledkem obecného slovanského kulturního základu. 

 

To znamená, že předpokládáme společné slovanské dědictví, které bylo ovlivňováno jednak substrátovými kulturami v jednotlivých oblastech, kam se šířila slovanská etnicita spolu s duchovní a materiální kulturou, a jednak kontaktem se sousedními populacemi, jako se byli Sarmaté, Thrákové, Germáni nebo pochopitelně Baltové, u nichž nesmíme počítat jen se společným baltoslovanským odkazem, ale i vzájemným pozdějším ovlivňováním.
 

Naopak jedinečné prvky jsou například důraz na mnohohlavost zpodobnění božstev u Polabských Slovanů, kterou jinde nenacházíme, snad jen s výjimkou východoslovanského Zbručského idolu, u nějž však panují pochybnosti o jeho dataci, provenienci a celkově pravosti. U západních Slovanů je to také věštění s koňmi, takzvaný hippomantický divinační rituál, význam a postavení třídy kněží, která fungovala v rámci polabských kmenových svazů, a přítomnosti svatyní. Oproti tomu na východě nemáme ani písemně ani archeologicky doloženy chrámy, víme jen o obětištích pod širým nebem, stejně tak nemáme zprávy o existenci kněží. V pramenech a pozdějším folkloru potkáváme jen jakési „freelance“ náboženské specialisty zvaní volchvové.

Kopie Zbručského idolu v archeoskanzenu v Biskupinu

Na jihu to je větší důraz na dualismus v lidových vyprávění, v nichž figurují dobré a zlé božstvo. Tato antiteze může být důsledkem pozdějšího prorůstání myšlenek křesťanských heretických hnutí a jejich apokryfů do folklórních látek, mohla se však také napojovat na původní slovanskou binaritu božských postav. Nicméně právě motiv duality máme výborně doložen v písemných pramenech přímo z jihoslovanské oblasti, odkud se později dostal na Rus.
 

Naopak mezi všeslovanské rysy patří například shodná theonyma známá napříč všemi oblastmi: všude se můžeme setkat s Perunem, Velesem a Svarogem, respektive Svarožicem. Všeslovanský je také princip henotheismu, tedy vyzvednutí jednoho božstva ze spektra polyteistických bohů a jeho dosazení do vedoucí pozice v symbolické soustavě. Konkrétní podoba henotheismu je však vždy podmíněna lokálním kontextem, ale princip samotný se mi jeví jako společný všem Slovanům.
 

Poslední věcí by mohly být některé fenomény, které se však dají vykládat jako všeobecně ‚barbarské‘ nebo pohanské. Patří mezi ně význam verbální magie, věštění a jeho konkrétní podoby a podoba zemědělské magie. Zde je však všeslovanskost vykoupená tím, že podobné rysy nalézáme také u Germánů a Baltů.
 

Ve své odpovědi jste zmínil Zbručský idol a pochybnosti, které se k němu váží. Na jakou stranu se v tomto sporu stavíte?

 

Mé přesvědčení o pravosti idolu bylo nahlodáno, když jsem vedl bakalářskou práci Ondřeje Doležala, v níž shrnul polskou diskusi o tomto tématu, a hlavně mě přivedl k některým článkům, které předkládají několik dobrých argumentů, proč být minimálně na pozoru před jednoznačným určením pravosti. Problematická je zejména nálezová situace. Spíše jsem ale přesvědčen o jeho pravosti – respektive rád bych v ni věřil.

Na závěr bych se chtěl zeptat na jedno z nejoblíbenějších slovanských božstev, na Velese, na jehož interpretaci se neshodneme ani v redakci. Podle některých badatelů jde o podsvětní magické, „varunovské“, božstvo, typického představitelé temného pólu indoevropské první funkce. Jiní zase akcentují jeho zemědělských charakter nebo ho přirovnávají k Pánu zvířat. Lze ho vůbec nějak jednoduše vyložit nebo najít jeho analogii v ostatních indoevropských mytologiích?
 

Veles je skutečně zajímavá postava a snad právě proto nejde jednoduše rozhodnout tento spor. Nejdůležitější pro interpretaci Velese je podle mne chápání jeho jinosvětskosti skrz jeho patronát nad divokou přírodou, tedy lesy, močály a snad i pastvinami, který je doložen jak komparativně, tak folklorně. 
 

Tento náhled na Velese umožňuje dobře vidět jeho roli skotího boha, což je jediný epiteton, který u něj máme v pramenech doložený, a vidět ho spíše jako boha divočiny než jako boha zemědělství. Neznamená to však, že by nemohl být žádán o zaručení bezpečnosti pasoucího se dobytka. Právě tím, že je pánem divokých zvířat a neosídleného prostoru, může pastevcům garantovat bezpečí jejich skotu. Velice povedený je výklad Martina Golemy, který staví na liminalitě pastvin na rozhraní přírody a civilizace.

 

Varunovská linka, s níž přišel Roman Jakobson, je jen ilustrací tohoto ambivalentního symbolického komplexu, té jinosvětskosti Velese. Právě v té ambivalenci je ale Veles paradoxně blíže védskému Púšanovi nebo řeckému Panovi. Zajímavá je i postava kavkazského božstva jménem Afsati. Přeneseně se dá skrz patronát nad divočinou uvažovat i nad spojením Velese s podsvětím s tím, že spíše než jeho vládce byl Veles patronem cest Jinam. Zda však padá právě ta varunovská linka, protože Varuna není spojován se zásvětím.
 

Čím dál tím více ovšem pochybuji o Velesově spojení s magií a poezií, jež rozvinul Roman Jakobson. Tato teorie se zakládá na Slovu o pluku Igorově, kde se objevuje postava Bojana, „Velesova vnuka“ a hlavního básníka, což je sice krásný obraz, avšak Slovo může být stejně dobře falzem z osmnáctého století jako autentickou památkou ze století dvanáctého, tudíž je na místě jednat s opatrností.


opis: https://lumyd.eu/article/tisic-tvari-pohanstvi-o-slovanske-mytologii-s-jirim-dyndou/103Slovanské pohanství očima křesťanských autorů: O překladu středověkých textů s Jiřím Dyndou


Jiří Dynda je autorem překladů pramenů ke slovanskému pohanství a několika studií zaměřených na slovanskou mytologii z komparativní perspektivy, kromě toho je také pracovníkem Slovanského ústavu Akademie věd ČR. Ve druhé části našeho rozhovoru se zaměříme na proces překládání středověkých textů o pohanství.

první části našeho rozhovoru jsme se věnovali slovanské mytologii obecně. Nyní bych se vás rád zeptal na několik otázek zaměřených na překlad pramenů, které k tomuto tématu máme. Můžeme začít rovnou jejich výběrem, pozorný čtenář si jistě povšimne, že ve svých překladech uvádíte, že u některých pramenů se dochovalo více opisů, a že jste do textu zaznačil i odlišnostmi mezi jednotlivými variantami. Mohl byste alespoň stručně popsat, jak jste při výběru a hledání rukopisů přistupoval?

 

U latinských, řeckých a severských pramenů jsem pracoval s již existujícími odbornými edicemi, které s touto mnohostí tradice a s různočteními textů pracují, a jen jsem přidal komentář, který se s tím vyrovnával, pokud to bylo důležité pro oblast slovanského pohanství.

 

U ruských kázání jsem musel postupovat zásadně jinak, protože ve většině případů solidní edice těchto textů neexistují a jednotlivé redakce či varianty kázání se od sebe často výrazně odlišují. Bylo potřeba to nějak zohlednit a celou věc pojmout s ohledem na tyto odlišnosti, protože právě ony se v podobě různých vsuvek nejvíce týkají kritiky pohanských přežitků.
 

Rukopisná situace je dobře popsána kodikology, což mi velmi pomohlo. Měl jsem tak k dispozici jakousi „mapu“ většiny známých redakcí, avšak projít si a uspořádat jednotlivé rukopisy s rozdílnými podobami kázání zůstalo na mně. Skvělé na tom bylo, že jsem kvůli tomu mohl jet do Petrohradu a v tamní knihovně vidět překládaná kázání na vlastní oči. Což je vždy neocenitelné.
 

Položili tam přede mě na stůl hromádku středověkých kodexů v kartonových krabicích a ukázalo se, že s nimi mám pracovat bez rukavic nebo jakýchkoli bezpečnostních opatření, což mě dost překvapilo. Ale byla to práce velice krásná. S některými prameny jsem pracoval v elektronické podobě, hlavně s těmi uloženými v moskevských knihovnách, protože řada těchto rukopisů je dostupná jako digitální faksimilie.
 

Ale díky práci s rukopisy, zejména těmi fyzickými v Petrohradě, jsem si všiml několika drobností, které nebyly v jejich tištěných edicích zřetelné, jako jsou různé škrtance, přepisy či glosy. Nejednalo se o nic velkého, mám však i díky tomu jistotu, že jsem pro spolehlivé vydání těchto textů udělal maximum, a že je mohu jak laickým čtenářům, tak odborníkům předat v té nejlepší podobě, jaké jsem byl schopen.

 

Každý, kdo se někdy pokusil o čtení středověkého textu, uzná, že se nejedná o nic jednoduchého. Co považujete za největší překážky, jimž jste musel čelit?
 

Nejtěžší při čtení a překladu starých pramenů je pochopit myšlenkové zázemí a motivace autora původního textu. To u překladů platí vždy, a zvlášť když se jedná o texty, které jsou tendenční, polemické nebo přímo propagandistické, a které sice dokumentují slovanské pohanství, ovšem dělají to proto, že jej chtějí dehonestovat a kritizovat.

 

Nejnáročnější pro mě bylo vždy rozkrýt a pochopit daný pramen. Snažil jsem se jej pak svou interpretací nezkreslit a neznehodnotit jeho poselství a důvod, proč byl daný text sepsán. Zároveň jsem však musel použít soudobou češtinu, která by nebyla jen formálně přesná, ale která by byla i čtivá a stravitelná pro současné čtenáře.
 

Čtenáře jistě zaskočí i různorodost textů, které jste překládal. Vaše knihy obsahují díla jak v řečtině, latině tak církevní slovanštině. Představovalo pro vás učení se jazyků problém?

 

Jazyky jsem se naučil od skvělých učitelů na FF UK a jejich zásluhou je, že mi poskytli solidní základ, na kterém stavět. I když právě teď je například moje řečtina nebo severština trochu v úpadku, protože je nepoužívám, což je už zásluhou čistě mojí. Větší výzvu než jazyky pro mě ale představovala stylová a žánrová různorodost překládaných textů, a to i v rámci jednoho jazyka, jako je středověká latina nebo různé podoby církevní slovanštiny.

 

Vyobrazení pohanského idolu v Radziwillovském kodexu z patnáctého století. Wikimedia Commons

V tomto směru je ale důležité se do toho dostat, čili poznat a načíst danou literární tradici a pochopit pokud možno její myšlenkové podhoubí. Druhou věcí je pak vědět, kdy a do jakého slovníku či příručky je nutné se podívat, podle toho, jestli se jedná třeba o text čistě staroslověnský, anebo staroruský pramen, který je navíc jihoslovanského původu. Klíčové je to ale i kupříkladu v oblasti překladů východoslovanské epiky, jako jsou ruské byliny, protože v našem západoslovanském jazyce může mít jedno konkrétní slovo ve východoslovanském dialektu naprosto odlišný význam, což se může velice snadno projevit na kvalitě výsledného překladu. To je ovšem všechno součástí jisté řemeslné stránky překládání, kterou se člověk neustále učí.


 

Nyní již mají naši čtenáři představu o tom, jak takový překlad vzniká, mohl byste přiblížit, co se děje po jeho dokončení? Jak dlouhá je ještě cesta, než můžete hotový výtisk potěžkat v ruce?

 

Velmi dlouhá. Ne nadarmo se říká, že se překlad musí vysedět. Poté je nutné jej nějakou dobu nechat ležet a zrát a potom znovu a znovu revidovat. Po přibližně dvanáctém nebo třináctém čtení už ale není možné vidět ani ty úplně základní chyby, a proto jsem měl štěstí, že mé překlady četli i další lidé, kteří mě upozornili na omyly a nepřesnosti, jichž jsem si po všech těch revizích už ani nevšiml.
 

V tomto musím poděkovat spoustě čtenářů, hlavně své ženě Heleně nebo Janu Kozákovi, který mi velmi pomohl s korekcí latinských překladů, nejvíc s překladem Saxona Grammatika, ale také dalším kolegům jako je Michaela Gajdošíková, Štefan Pilát, Jitka Komendová, Michal Téra, Tomáš Rataj nebo Lukáš Zádrapa.
 

Cesta k vydání knihy je vždy dlouhá, ale cestu k vydání překladů prodlužuje to, že překladatel nepracuje se svým vlastním textem. Klade to na něj nárok, aby zajistil správnost promluv původního autora. Musí zkrátka pramen nejenom přeložit, ale zajistit, aby si udržel svůj původní význam i výraz.


Pokud bych to měl čistě kvantifikovat, u první knihy s latinskými prameny proto zabrala práce přibližně šest až sedm let, u ruských kázání to byly tři roky. Záleží ale také na jednotlivých textech, třeba překlad pasáže o dobytí Rujány z Činů Dánů jsem překládal několik desítek nočních služeb na jedné vrátnici, kde jsem pracoval, a tento hrubý překlad jsme pak s Honzou Kozákem každý týden v jednom semestru četli znovu a znovu a snažili jsme se pochopit, co přesně měl autor této kroniky, Saxo Grammaticus, na mysli. Jiné překlady zase ale nevznikaly takto bolestivě. Když byl pak překlad všech latinských pramenů hotový, ještě dva roky procházel drobnými stylistickými a gramatickými úpravami. A přes všechnu tu práci pak přijde kniha z tiskárny, vy ji otevřete na náhodné stránce a hned vidíte několik vlastních chyb.
 

Nejsem jistě jediný, kdo se těší na vaši další práci, mohl byste nám prozradit, na čem v současné době pracujete? Dočkáme se dalších překladů?
 

V nejbližší době spíše ne, i když mám sen vrátit se k ruské epice a přeložit alespoň reprezentativní výběr ruských bylin. Jistě by nebyl od věci ani nový překlad Slova o pluku Igorově, ale na to asi nebudu mít odvahu. Každopádně bychom rádi udělali druhé, opravené vydání „zelené“ knihy latinských překladů, která se bohužel už dávno vyprodala a která si zároveň zaslouží revizi. Ale to jsou všechno dlouhodobější plány.
 

V nejbližší době mám hlavně v plánu si odpočinout, což doufám udělám následující rok na rodičovské, na kterou se těším. Po návratu do práce bych jako první měl začít pracovat na přepracovaném anglickém vydání své disertace o diskurzivních konstrukcích slovanského pohanství ve středověku. Vedle toho mám rozmyšlených a rozepsaných několik menších studií, nyní ve stadiu zrání. A potom se také ve Slovanském ústavu věnujeme řadě týmových projektů, hlavně lexikografii – pracujeme například na dalších svazcích Řecko-staroslověnského indexu. Což sice není práce tak vnějškově atraktivní jako zabývat se dávnými božstvy nebo rituály, je však ohromně záslužná. A velmi mě na ní baví týmový rozměr takového vytváření vědeckých výstupů.
 

Na závěr bych se ještě rád zeptal, zda máte nějaké oblíbené popkulturní dílo, ať už knihu, film, hru nebo obraz, které by podle vás výborně zachytilo předkřesťanské slovanské náboženství.
 

Výborně se to myslím podařilo Juraji Červenákovi ve dvoudílném Zlatu Arkony. S ohledem na žánr fantasy Červenák do vyprávění báječně zapojuje dobře podložená fakta o náboženství polabských Slovanů. Příběhově je to klasické červenákovské vyprávění a velice mě bavily detaily z oblasti pomořanského a polabského pohanství, které v příběhu hrály velkou roli. Ostatně celá předcházející autorova série Černokněžník vydatně čerpá ze slovanské mytologie.
 

 

Z obrazů mám rád hlavně ruské ilustrátory, mezi něž patří Ivan Bilibin nebo Nikolas Roerich, protože poeticky zachycují motivy východoslovanského folkloru. Když jsme u folkloru, z české tvorby bych velmi doporučil knihu Hastrman napsanou Milošem Urbanem, hlavně tedy její první polovinu, která pomyslně prochází celým rituálním rokem na vsi v osmnáctém století.

 

U filmů je to trochu těžší. V poslední době mě zklamal slovenský seriál Slovania, ne kvůli zpodobnění historických reálií a fantasy pojetí náboženství, ale kvůli způsobu vyprávění, který moc dobře nefungoval. Oproti tomu bych doporučil starší sovětský film Ilja Muromec z roku 1956, protože skvěle přenáší bylinný, epický patos do velkofilmu. Obsahuje krásně komponované davové scény, na stranu druhou ovšem na někoho může trochu odpudivě působit silný sovětský étos, který ten snímek vyzařuje. Ale ve skutečnosti výrazný motiv obrany matičky Rusi a patetické a žoviální projevy bohatýrů jsou vlastní už té lidové předloze, takže je to autentické. Zkrátka je to trochu srandovní, ale zároveň nesmírně epické a dechberoucí dílo – stejně jako byliny samotné.

 

Tímto končí druhá část našeho rozhovoru. V případě, že vás téma slovanského náboženství zaujalo, můžete si přečíst i jeho první část, která se věnuje historii komparativní mytologie, pokouší se odhadnout, jakým směrem se bude další bádání ubírat a zodpovídá některé otázky, které se točí okolo slovanského boha Velese.

 

 opis: https://lumyd.eu/article/slovanske-pohanstvi-ocima-krestanskych-autoru-o-prekladu-stredovekych-textu-s-jirim-dyndou/104

Krev pro čtyřhlavého boha: Lidské oběti u polabských Slovanů

 Jen málokterý aspekt jakéhokoli náboženství je tak citlivé téma jako lidské oběti. V souvislosti se Slovany je v raném středověku většinou opomíjeno, přitom však minimálně v Polabí tvořilo důležitou součást jejich náboženství.


Původní slovanská pohanství jsou v dnešní době mnoha novopohany a amatérskými badateli považována za veskrze pozitivní a přírodní náboženství. Významově nepříliš vzdálený je i přívlastek „mírumilovné“, jehož kořeny sahají až ke vzniku romantismu na počátku devatenáctého století. Oproti agresivnímu křesťanství je slovanské náboženství raného středověku popisováno jako nekonfliktní a nekrvavé. Potíž spočívá převážně v tom, že takový postoj v zásadě ignoruje jak archeologické důkazy, tak písemné prameny.

Obojího je přitom dostatek. Na slovanských kostrových pohřebištích, která se objevují ve větší míře od devátého století, je možné najít atypicky pohřbené jedince, jimž byla často uťata hlava nebo končetiny, a kteří byli často pochováni v naprosto nepřirozené poloze. Je zcela jisté, že způsob jejich pohřbu byl svázán s nějakou náboženskou představou. Jaká přesně byla, však není jednoduché prokázat. Mohlo se jednat o opatření proti upírům a návratu ze zásvětí, stejně tak se ale může jednat o hroby obětovaných jedinců, jak nám mohou napovědět některé drobné indicie rozebrané dále v článku.

Samy o sobě v tomto případě mohou archeologické nálezy jen stěží prokázat, zda Slované vykonávali lidské oběti. Je proto nutné přihlédnout ke svědectvím písemných pramenů, kterých je pro oblast polabských Slovanů dochováno relativně velké množství. Spoléhat se pouze na ně ovšem může být velmi ošemetné. Jejich autoři totiž byli často vůči Slovanům více než zaujatí a sepisováním zpráv o slovanském pohanství sledovali i jiné cíle než popsat co nejpřesněji cizí náboženství. 

Pripegala si žádá hlavy

Ukázkovým příkladem zaujatosti a rezignace na snahu o poskytnutí pravdivého obrazu Slovanů je nepochybně dopis připisovaný magdeburskému arcibiskupu Aldegotovi. Ačkoli Aldegotovo autorství není zcela jasně prokazatelné, čas jeho vzniku je. Napsán byl na počátku dvanáctého století, kdy bylo území na východ od Labe v držení Slovanů, o jejichž christianizaci usilovali jejich sousedé již dlouhá staletí. Dlouhodobého úspěchu však nedosáhli, což v atmosféře euforie z úspěchu první křížové výpravy poskytovalo dostatečný prostor pro zapojení náboženských motivů do protislovanské propagandy.

Dopis je adresován západoevropským vládcům, na které naléhá, aby se zapojili do války proti pohanským polabským Slovanům. Aby ve čtenářích vzbudil náležitý zápal pro svatou věc, nejenže neváhal popsat přednosti Polabí a připomenout spásu duše, ale vylíčil i krutosti, kterých se Slované na křesťanech dopouštěli.

Zajatí křesťané jsou podle něj strašlivě mučeni, Slované jim údajně sekají končetiny a hlavně je stahují z kůže. Z ní pak vyrábějí jakési masky, díky kterým pronikají mezi ostatní křesťany a nikým nepodezříváni tam loupí. Ve svých chrámech pak vzývají strašlivého Pripegalu a nad mísami s lidskou krví se radují, že nenáviděný Kristus je poražen.

Pochopitelně kdokoli se těmto divochům postaví se zbraní v ruce, spasí svou duši, a navíc si bude moci přivlastnit část skvělé slovanské země.

Jakkoli se mohou některé části dopisu zdát jako uvěřitelné, pravděpodobně jsou zcela vymyšlené. Už jen samotný Pripegala je výtvorem autorovy představivosti. Jeho jméno se sice zakládá na řecko-římském božstvu Priapovi, jinak však nemají vůbec nic společného. Naprosto fantasticky pak působí masky vyrobené z kůže křesťanů, které Slovanům umožňovaly skrytě proniknout mezi ostatní, nic netušící křesťany.

Zvířecí (a snad i lidské) oběti bylo možné nahradit obětí keramických sošek.
Exponáty muzea v Chotěbuzi-Podoboře zhotovené podle nálezů z Mikulčic.

Zajímavý je však jeden detail, který se týká rétoriky spojené s oběťmi. Podle dopisu chce Pripegala zvláště hlavy, což odpovídá svědectví mnohem věrohodnějších pramenů. Nakolik se však jedná o odraz skutečné praxe nebo autorovy představivosti, je obtížné určit. Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný údaj, který by odpovídal skutečnosti, je však velmi pravděpodobné, že dopis jen náhodou v tomto ohledu popisuje realitu.

Svatovít, Radegast a šťastní mniši

Ne všichni autoři si však vymýšleli lži o polabských Slovanech. Často se mezi nimi našli i takoví, kteří se Slovany přicházeli dennodenně do styku, nebo byli ve styku s lidmi, kteří měli velmi dobré znalosti o slovanských zvycích a náboženských tradicích. Jejich díla pak malují sice méně temný, ale také pochmurný obraz.

Jedním z kronikářů, který působil na slovanském území, byl kněz Helmold. Své znalosti o dějinách dnešního východního Německa, stejně jako své osobní zkušenosti, využil při psaní Kroniky Slovanů, na jejichž stranách zanechal svým čtenářům i několik svědectví o lidských obětech.

Tyto epizody se odehrály v průběhu pohnutých událostí roku 1066, kdy v knížectví Obodritů došlo k pohanskému povstání. Povstalcům se nakonec podařilo zmocnit se vlády a zvrátit proces poměrně úspěšné christianizace. Do jejich rukou padli i místní křesťané, kteří mohli jen stěží očekávat jemné zacházení.

Tím nejvýznamnějším zajatcem byl bezpochyby biskup Jan, který byl po nějakou dobu držen v Meklenburku, odkud jej jeho věznitelé vzali na triumfální pochod zemí, na kterém jej ukazovali ostatním Slovanům. Podle Helmolda se jim nepodařilo jej přesvědčit, aby se vzdal víry v Krista, a tak jej v Retře, kde stával Radegastův chrám, obětovali místnímu božstvu. Biskupova smrt byla zvláště krvavá: Slované mu nejprve usekali všechny končetiny a nakonec i hlavu, kterou nabodli na kopí.

Biskup nebyl jediný, koho potkal krvavý konec. Další dva kněží, Gotšalk a Eppo, byli tou dobou zabiti v Lenčíne a další byli ukamenováni v Ratzenburgu. Není bez zajímavosti, že mnich Ansver, jedna z obětí, si vymohl, aby byl zabit až jako poslední, protože chtěl osobně dohlédnout na to, aby jeho spolubratři neodpadli od víry. Sám pak měl podle Helmolda radost, když se mu dostalo mučednické koruny.

Nadšení, se nímž podstoupil mučednickou smrt, sdílel Ansver i s dalšími kleriky. Adam Brémský se zmínil o dvojici mnichů z Čech, kteří se rozhodli vydat se ve šlépějích svatého Vojtěcha na sever k pohanům, které zamýšleli přivést ke křesťanství. Dorazili až do Retry, kde jejich misionářská i životní pouť skončila stětím. Pravděpodobně se jednalo o italské řeholníky, členy patnáctičlenné výpravy, která hledala mezi pohany poctu mučednictví. O zbývajících členech skupiny se však nedochovaly žádné zprávy.

I k Helmoldovu líčení je však potřeba přistupovat kriticky. Vzhledem k tomu, že byl členem církevní hierarchie, jej zajímaly zvláště osudy křesťanských mučedníků, kteří měli tu smůlu – nebo jako v Ansverově případě to štěstí, – že v průběhu christianizace pohanských Slovanů přišli o život. Případy, kdy by byl obětován člen komunity nebo například zajatec, neuvádí. A i pokud se jednalo o nepřátelského duchovního, docházelo k těmto obětem spíše nárazově: popisované události se staly v průběhu velkého slovanského povstání roku 1066, které si neslo silný pohanský nádech.

Situace však mohla být mezi různými slovanskými kmeny odlišná. Na rozdíl od pevniny, kde podle Helmolda k lidským obětem nedocházelo tak často, patřila tato praktika na Rujáně k místnímu náboženskému koloritu. Jednou za rok byl podle Helmolda obětován křesťan a jako oběť byl požadován i jeden kněz, který na ostrově konal mše. Samotný kronikář však dodává, že lidským obětem se věnovali jen někteří Slované, a že častější byly oběti dobytka.

Krev pro boha války

Důkazy o lidských obětech u Slovanů přinesl ve své kronice i merseburský biskup Dětmar. Na rozdíl od Helmolda sice nepůsobil přímo mezi Slovany – ostatně jeho vysoká hodnost v církevní hierarchii styk s prostými věřícími úplně nedovolovala – zapojení do nejvyšší říšské politiky podmíněné právě jeho biskupstvím mu však umožnily získat velmi dobrý přehled o všech možných záležitostech říše, jakými byla například válečná tažení.

Dětmar se však nesoustředil jen na vojenské a politické záležitosti, ale například i na zvyky cizích etnik. O Slovany měl jako biskup na labské hranici živý zájem, a dokonce hovořil jejich jazykem, nebo alespoň znal některá slova. Kromě toho, že své čtenáře často poučuje o etymologii některých slovanských jmen, jim přináší i podrobný popis jejich zvyklostí. Náboženství se obzvlášť těší jeho velkému zájmu.

Popisuje například, jak lutičtí spojenci českého knížete Boleslava sťali správce jednoho hradu, který spolu s Čechy dobyli ve válce proti polskému knížeti Měškovi. Jeho život měl naklonit ochranná lutická božstva, která jim měla zajistit bezpečný návrat domů.

Tím se projevila i pragmatická povaha knížete Boleslava, který si vysloužil přízvisko Pobožný. Navzdory své pověsti dobrého křesťanského vládce dovolil, aby jeho spojenci vykonali krvavou pohanskou oběť. Jejich pomoc byla příliš cenná na to, aby si je znepřátelil tím, že by jim zakázal vykonat jejich náboženský obřad. 

Situace byla už tak příliš napjatá, protože v Boleslavově vojsku byli kromě Luticů i jejich dávní nepřátelé Sasové, a bylo hloupé přilévat oheň do ohně. Ostatně v tomto nebyl jediný: tolerovat pohanské zvyklosti museli i mnohem mocnější hráči, kteří stáli o přátelství Luticů, a to včetně císaře Jindřicha II.

Za jeho spojenectví s Lutici jej ve svém dopise kritizoval svatý Bruno z Querfurtu. Za nehorázné považuje, aby byly ve společnosti takové relikvie, jako je kopí svatého Mořice, neseny lutické zástavy, údajně „napité lidskou krví“, jimž jsou obětovány hlavy křesťanů. Bruno tak potvrzuje to, co naznačil Helmold a Adam Brémský: tím důležitým na oběti byla zjevně lidská hlava.

Radegast je českému čtenáři dobře znám díky stejnojmennému pivu. Podoba jeho modly
je však zcela smyšlená a s raně středověkým slovanským božstvem má jen máloco společného.

Dětmar považoval za centrum lidských obětí hradiště Riedegost ztotožňované s Helmoldovou Retrou. Stával v něm veliký chrám, kde stávalo velké množství model, a kde byl chován i posvátný kůň používaný při věštbách. Zároveň se jednalo i o lutické politické centrum, kde byly uchovávány válečné prapory, zmiňované i Brunem, jež se těšily velké úctě mezi všemi Lutici. Konaly se tam rozličné oběti a zvláště v časech zlých, kdy se prý bohové hněvali, i lidské a zvířecí. Detaily Dětmar neposkytuje, epizoda s biskupem Janem však ukazuje, že k lidské oběti nevedly jen těžké časy, ale pravděpodobně i vděčnost za velké vítězství.

Vysvětlení nálezů?

Ve světle svědectví Bruna, Helmolda a dalších kronikářů již nálezy podivně pohřbených jedinců zejména z oblasti Pomoří dávají mnohem větší smysl. Pocházejí z několika nalezišť, jako je Wolin, Cedynia, Kałdus, Jabłończ-Wielki anebo Arkona. Někteří zesnulí na nich mají oddělenou hlavu od těla a často zkroucené nebo uťaté končetiny

Obvykle se u takových pohřbů uvažuje o tom, že přijatá opatření měla zabránit návratu nebožtíků ze záhrobí. Oblast, ve které se tato pohřebiště nacházejí, je však až příliš blízko území, na kterém se pohybovali kronikáři, jako byli Dětmar a Helmold.

 

 

Tyto nešťastníky proto mohl potkat stejný osud jako biskupa Jana nebo dvou italských mnichů. Zprávy o tom, co se stalo s jeho tělem, se nám sice nedochovaly, je ale pravděpodobné, že byl nakonec někde pohřben a pravděpodobně ne žehem. Jeho smutný osud tak spolu s archeologickými nálezy pomáhá malovat mnohem temnější obrázek slovanského náboženství, než by se mohlo na první pohled zdát ze samostatných písemných pramenů a hmotných památek.

Helmold tedy přes veškerý svůj přehled nejspíš nepopsal slovanský zvyk obětovat lidi v celé jeho šíři. Lidské oběti v něm hrály svou podstatnou roli, alespoň u polabských a pobaltských Slovanů. Ne každá oběť sice byla lidská, avšak docházelo k nim zjevně častěji, než jak nás informují dobové prameny.
 

---

 

Pokud se vám tento článek líbil a rádi byste věděli včas i o dalších, sledujte nás na FacebookuInstagramuTwitteru nebo prostřednictvím newsletteru,  případně podpořte fungování projektu na Patreonu. I symbolický příspěvek pomůže. 

 

---

 

Zdroje

DĚTMAR Z MERSEBURKU, 2008. Kronika. Přel. Bořek NEŠKUDLA a Jakub ŽYTEK. Praha: Argo. ISBN 978-80-257-0088-4. 

DYNDA, Jiří, 2017. Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech. Dolní Břežany: Scriptorium. ISBN 978-80-88013-52-5. 

HELMOLD Z BOSAU, 2012. Kronika Slovanů. Dotisk 1. vyd. Přel. Jan ZDYCHYNEC. Praha: Argo. ISBN 978-80-257-0786-9. 

HRABOVÁ, Libuše, 2006. Stopy zapomenutého lidu. České Budějovice: Veduta. ISBN 80-86829-18-9. 

KAJKOWSKI, Kamil, 2017. Mity, kult i rytuał. O duchowości nadbałtyckich Słowian. Sczeczin: Triglav. ISBN 987-83-62586-45-5. 

SLUPECKI, Leszek Pawel, 1994. Slavonic Pagan Sanctuaries. Warsaw: Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences. ISBN 83-85463-27-5. 

TOMÁŠEK, Jan, 2011. Vztahy raně středověkých Čech a veletského kmenového svazu v letech 805-1035 [online]. Praha. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/37786?show=full

TUMMUSCHEIT, Astrid, 2006. Pre-Christian cult at Arkona. A short summary of the archaeological evidence. In: Old Norse religion in long-term perspectives. Origins, changes, and interactions. Lund: Nordic Academic Press, s. 234–237. 


Úvodní ilustrace pochází z digitální faksimilie Štutgartského žaltáře a jsou k nalezení zde.


opis: https://lumyd.eu/article/krev-pro-ctyrhlaveho-boha-lidske-obeti-u-polabskych-slovanu/177 

Jiří Dynda - Bůh Triglav a slovanské náboženství


Záznam přednášek z události Den slovanské mytologie, která se uskutečnila dne 19. 1. 2019 v Lužickém semináři.


Domy mrtvých

V létě roku 2021 započal unikátní archeologický projekt, v rámci, kterého byly odkryty 6000 let staré mohyly, nacházející se v okolí ikonické hory Říp. Tento z mnoha pohledů jedinečný projekt, nám dává nahlédnout do života prvních zemědělců, kteří se usadili na našem území a začali kulturně měnit okolní krajinu. Kdo byli lidé pohřbení v mohylách někdy až 130 metrů dlouhých? Proč stavěli mohyly takových tvarů a takové orientace? Proč zrovna okolí Řípu? Na tyto a další otázky týkající se kultury našich nejstarších předků se pokusí odpovědět specialisté z oboru archeologie napříč univerzitami.

dokument nejdete zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/15546183560-domy-mrtvych/ 

úterý 17. října 2023

Kupalo

 Kupalská noc, známá také jako Kupalská noc, Kupalnocká noc nebo v některých regionech Pohraniční slavnost nebo hovorově Sobótka, je název slovanského svátku spojeného s letním slunovratem. [51] Slaví se nejkratší noc v roce, což je nejčastěji (bez přestupných roků) od 21. do 22. června. Kupalnocka se věnuje především živlům vody a ohně, které mají v této době obzvláště očistnou moc. Je to také oslava lásky, plodnosti, Slunce a Měsíce.


Oslavy Kupalnocky začínaly rituálním zapálením ohně po uhašení všech ohnišť v okolí. Z takového živého ohně se pak zapálily zbývající hromady dřeva připravené předem. Skákání přes ohně a tanec kolem nich měly očišťovat, chránit před zlými silami a nemocemi a přinášet oběti, aby si zajistily plodnost, prosperitu a plodnost.


Sobotní noc byla také nocí páření. V minulosti patřilo dohazování manželství hlavě rodiny - zástupcům starších a profesionálním dohazovačům, které "najal". Pro dívky, které ještě nebyly s nikým zasnoubené a chtěly se vyhnout obvyklé formě výběru partnerů (např. kvůli nedostatku pořádného věna a v případě mladého muže nedostatečné hodnotě věna), byla Kupala Night velkou šancí, jak získat milovaného. Mladé ženy pletly věnce z květin a kouzelných bylin, upevňovaly do nich planoucí luky a při společném obřadu se zpěvem a tancem je svěřovaly vlnám řek a potoků. Pod řekou však čekali chlapci, kteří se buď tajně domluvili s děvčaty, nebo spoléhali na štěstí a snažili se věnce chytit. Každý, komu se to podařilo, se vracel k oslavujícímu davu, aby identifikoval majitele kořisti. Tímto způsobem se mladí lidé mohli pářit, aniž by uráželi zvyky, aniž by se vystavovali zlomyslným poznámkám nebo posměchu. Té noci jim bylo dokonce dovoleno (často pod záminkou pátrání po legendárním květu kapradiny[52]), aby se společně vzdálili od komunity a vydali se na procházku o samotě do lesa. [53] Za úsvitu se však mladí lidé vrátili ke stále hořícím ohňům, jen aby se opásali pelyňkem, drželi se za ruce a skákali přes plameny ohně. Tímto skokem byl završen rituál přechodu vody a ohně a v tento jediný den v roce představoval jakýsi symbolický rituál sňatku.

Kromě skákání ohněm a hledání květu kapradí se během Noci Kupala prováděla také řada různých věštění, která se obvykle týkala lásky nebo nám pomohla dozvědět se o budoucnosti. Věštění se provádělo z divokých květin a vody ve studních, z heřmánku a černého bezu, ze saturejky, z pažitky, ze sedmiletého keře housenky, z pelyňku a z mnoha dalších rostlin a znaků, které se četly. Všeobecně se také věřilo, že lidé, kteří se aktivně účastní sobotních oslav, budou žít ve štěstí a hojnosti po celý rok.


zdroj: Święta | Rodzimy Kościół Polski (rkp.org.pl)


[51] Na rozdíl od všeobecného přesvědčení slovo "kupała" s největší pravděpodobností nemá nic společného s ruskou formou slova "koupel". Takový překlad vynalezl křesťanský svět až v <>.-<>. století - církev, která nedokázala vymýtit každoroční oslavu "pohanské" Sobótky z lidových zvyků, se pokusila tento svátek asimilovat s křesťanskými rituály. Vzhledem k tomu, že Jan Křtitel používal křest formou rituální koupele (ve východním ritu), byly činěny pokusy udělat z něj patrona Kupecké noci a časem se mu dokonce začalo říkat Kupala (v některých oblastech Běloruska je Jan Křtitel stále Jan Kupala). To je pravděpodobně důvod, proč v obecném veřejném povědomí panuje jiný názor, že název svátku pochází ze jména údajného slovanského božstva - patrona lásky a plodnosti - Kupala. Teze o existenci takového božstva je vlastně s největší pravděpodobností druhotným důsledkem postupné christianizace (někdy pronikání do pohanských oblastí, jindy ústup). Postava Jana Kupaly, která byla po svém uvedení představena, prošla v některých regionech s největší pravděpodobností druhotnou proměnou a později se vrátila jako personifikace pohanské postavy. Ve skutečnosti slovo "kupała" pravděpodobně pochází z běžného indoevropského výrazu "kupa" pro většinu Slovanů, což znamená skupina nebo shluk, kolektiv, z čehož jsou odvozena slova jako "shromažďovat".

[52] Legendy o květu kapradiny, známém také jako "Perun Flower" (protože napětí v přírodě během bouří mělo podporovat kvetení této rostliny) jsou známy z různých příběhů a legend. Ve skutečnosti se však nemuselo jednat o květ kapradiny podle moderní botanické klasifikace. Slovo kapradina (nebo kapradina) bývalo názvem ne konkrétní rostliny, ale bylo obecným termínem pro mnoho druhů rostlin (včetně několika, které ve skutečnosti kvetou nebo voní pouze v noci) nalezených v mokřadech. Nebylo vůbec nemožné najít a najít "květ kapradiny" - ne nutně stejnou rostlinu ve všech případech - i když to bylo obtížnější kvůli bažinatému lesnímu terénu a v noci. Každý ze sobotních párů měl velkou šanci najít ten či onen "květ kapradí" a s ním i vyhlídku na úspěšnou společnou budoucnost. - podle J. P. Horzelského - Svatojánské věnce a kapradinový květ, Wiadomości 21/1521, Londýn 1975.

[53] Zde bychom však neměli podléhat běžnému, velmi přehnanému názoru na zvláštní promiskuitu, která tento svátek provází. Pokud bylo skutečně možné, aby některá z dívek té noci ztratila věnec, bylo to jen tehdy, když po ní následovaly vážnější povinnosti - tedy swatba (svatba). Připomeňme, že nejstarší zprávy o těchto svátcích obvykle pocházely od církevních duchovních (spíše ne příliš příznivě nakloněných pohanství), pro které byla často dostatečným důvodem k pohoršení a urážce mravnosti i půl telete odhaleného při tanci.