neděle 29. ledna 2023

Mapy pravěkých archeologických kultur

 Archeologická kultura je koncept spojený s rozpoznáním skupin souvisejících archeologických pramenů v pravěku a rané době dějinné. Ve starším výzkumu byla identifikace archeologické kultury klíčovým tématem, pomohla porozumět vývoji archeologických pramenů v prostoru a čase. V současnosti je archeologická kultura považována za metodologický nástroj a znalost archeologických kultur napomáhá řešení některých výzkumných otázek. Archeologická kultura nepředstavuje kmen ani etnickou skupinu a lidé v minulosti se s ní neidentifikovali.

Představený soubor map je orientační, připravený ke studijním účelům. Nepostihuje rozmanitý obraz archeologických pramenů v prostoru a čase.


více na: https://archeo-muzeo.phil.muni.cz/pro-verejnost/mapy-pravekych-archeologickych-kultur?fbclid=IwAR2DischobmHD2w2DZW5qVx7RT9PUDVr4pUWon8viLiwjY1__MedNJ1jAiA

Etymologický slovník jazyka staroslověnského je dokončen

Koncem roku 2022 vyšel poslední, 21. sešit Etymologického slovníku jazyka staroslověnského, obsahující rejstříky slov neslovanských jazyků (rejstříky jazyků slovanských jsou obsahem 20. sešitu, který vyšel v roce 2021). Právě dokončený Etymologický slovník jazyka staroslověnského představuje zralý plod úsilí tří generací brněnských slavistů a etymologů, a symbolizuje tak v jistém smyslu také kontinuitu moderního českého bádání o slovanských jazycích a literaturách. Více zde.

 

Slovník vykládá v úplnosti původ celé slovní zásoby staroslověnštiny, na 1164 stranách obsahuje 2469 heslových slov. Slovník, jehož první sešit vyšel v roce 1989, zaznamenal velmi širokou odezvu ve vědecké komunitě, o čemž svědčí 42 vesměs pozitivních recenzí z celého světa (Austrálie, Bulharsko, Francie, Itálie, Chorvatsko, Kanada, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rusko, Ukrajina, USA) a nepočítaně citací, protože se stal standardním referenčním dílem ve slovanské a indoevropské historicko-srovnávací jazykovědě. Má velký význam i z hlediska kulturního: staroslověnština hraje, jak známo, důležitou roli v jazykové kultuře a slovesnosti Slovanů a výklad její slovní zásoby významně napomáhá kulturu a slovesnost Slovanů osvětlit. Má rovněž interdisciplinární přesah, protože slouží nejen jazykovědcům a filologům, ale také historikům, etnologům a literárním vědcům.


zdroj: https://ujc.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/230120-esjs.html?fbclid=IwAR0Zp6kZZs8TIeuQG7GtlJXN7Z6e0N9L8xkOlZGOIuDOebotZ52nrhs6ACQ