pondělí 10. července 2023

O Hlaholici

 Pokud je stáří této plakety uvedeno správně, tedy přelom 8. a 9. století, pak Metoděj, není autorem tohoto písma, tak jak udává historie. Hlaholice – Wikipedie (wikipedia.org)


Bojná - velké dobrodružství

Bojná byla zřejmě jedno z nejvýznamnějších velkomoravských center, co do svého významu a moci asi blížící se Mikulčicím, St. Městu i Nitře, i když jinak orientované. Šlo o soustavu (doposud známých) čtyř hradišť v jižní části Považského Inovce - Valy (Bojná I), Hradisko (Bojná II), Žihlavník (Bojná III) a Mladý háj (Bojná IV).

Od roku 2003 zde provádí výzkum tým archeologů AÚ SAV pod vedením PhDr. Karola Piety, DrSc. Díky jejich činnosti (která je vlastně stále na začátku vzhledem k rozsahu bojnianské aglomerace) i pomoci amatérských nadšenců se podařilo (i odkupy od hledačů) nashromáždit řadu naprosto mimořádných nálezů (bojnianský zvon – jeden z pouze čtyř podobných v Evropě, soubor pozoruhodných měděných, silně pozlacených plaket, řada železných artefaktů, šperků atd.).

Už dnes je jasné, že Bojná byla naprosto mimořádné obranné centrum, které střežilo cesty přes Považský Inovec a rudné doly v okolí. Zároveň zde byla neobyčejně rozsáhlá výroba všeho možného z kovů - od nářadí, přes šperky až po zbraně. Svědkem toho jsou množstvím i kvalitou zcela mimořádné nálezy. Bojná je dějištěm šesté části mých Zločinů na Velké Moravě. Proto jsem si nemohl nechat ujít její návštěvu, pořídil tam řadu fotografií a o některé z nich se tu s vámi rád podělím. Třeba vás to naláká k návštěvě tohoto nádherného kusu země mezi Topolčany a Piešťany. Podívejte se přímo na vykopávky i do velice pěkného Archeologického múzea VM v Obecním úřadu v Bojné:

http://www.bojna.sk/archeologicke-muzeum-velkej-moravy.html


Převzato: Bojná (stanislavceska.cz)


Web obce Bojná s doloženými nálezy plaket:

https://www.bojna.sk/kontakt-a-otvaracie-hodiny.html#fgallery--27477-4
Zákon sudnyj ljudem

Zakon sudnyj ľjudem

Soudní zákoník pro lid - sepsán kolem roku 863
Zákoník z Velké Moravy (Zakon sudnyj Ljudem)


1. Před každým zákoníkem je třeba se zmínit o Boží pravdě. Proto svatý Konstantin v prvním zákoně napsal a řekl toto: Každá vesnice, v níž se konají oběti nebo přísahy pohanské, ať je předána Božímu chrámu se vším majetkem, který patří pánům v této vesnici. Ti, kteří konají oběti a přísahy, ať jsou prodáni s veškerým svým majetkem a získaný výnos ať se rozdá chudým.


2. V každém sporu, žalobě a udání třeba dodržet, aby kníže a soudce nepřijímali udání bez mnohých svědků. Třeba říci stranám, žalobcům a udavačům: Pokud to nedokážete s pomocí svědků, jak velí i zákon Boží, očekávejte, že přijmete týž trest, který jste vyslovili proti druhému. Tak přikazuje Boží zákon, a kdo ho nezachovává, budiž proklet.


3. O kořisti. Kdo se vypravil proti nepříteli do boje, má se vystříhat všech zlých slov a skutků. Má mít na mysli Boha, modlit se a s rozvahou vést boj. Neboť pomoc od Boha dostávají ti, kdo mají rozvážně srdce. Vítězství totiž nespočívá v přemnohé síle, protože síla je od Boha. Pokud dá Bůh vítězství, šestý díl ať si vezme kníže a zbytek ať si rozdělí všichni lidé stejným dílem, zda jsou velcí nebo malí. Protože županům má stačit knížecí podíl a přírůstek žoldu jejich mužstva. Pokud se najdou mezi nimi někteří, buď kmeti, nebo prostí vojáci, kteří díky odvaze a chrabrosti vykonají hrdinské činy, ať jim kníže nebo přítomný vojvoda přidá z knížecího podílu, jak se patří, aby je vyznamenal. Stejnou částku, jako dostanou ti, co se zúčastnili boje, mají dostat i ti, kteří zůstali v táboře. Neboť tak to řekl, napsal a ustanovil 

prorok David.


4. Kdo má vlastní manželku a zhřeší s otrokyní, pokud se tento přečin potvrdí, je třeba, aby ji kníže této země prodal do jiné země, a částka získaná za ni se má rozdělit mezi chudé. Stejně smilník má být podle zákona Božího knížetem dán k dispozici kněžím na sedmileté pokání: dva roky nechť stojí po dobu mše před chrámem Božím, dva další roky ať je v chrámu po čtení evangelia a zbytek mše ať stráví venku a poslouchá mši a další dva roky může zůstat, až do „Věřím v jednoho Boha“. Poslední, sedmý rok ať stojí v chrámu, ale ať nepřijímá. Po uplynutí sedmi let na osmý rok ať už přijímá. Odsouzení jsou povinni nejíst nic jiného kromě chleba a vody po dobu sedmi let.


5. Kdo zhřeší s cizí otrokyní, ať zaplatí 30 zlatých pánu otrokyně a sám se podrobí sedmiletému pokání, jak jsme již řekli, aby nebyl pokutován. Pokud je chudý, ať podle velikosti svého majetku zaplatí pánu otrokyně a sám se podrobí zmiňovanému půstu.


6. Kdo se dopouští smilství s jeptiškou, tomu podle světského zákona odříznou nos, podle církevního ať se mu však uloží patnáctileté pokání.


7. Kdo si vezme za manželku matku svého kmotřence, podle světského zákona jim oběma uřezávají nosy a rozloučí je. Podle církevního zákona ať jsou rozloučeni a ať se podrobí pokání 15 let. Pořádek pokání je takový: pět let stát venku (před chrámem) s pláčem a posloucháním mše, potom čtyři roky mohou být v chrámu do svatého evangelia a tři roky do „Věřím v jednoho Boha“ a další tři roky až do konce mše o chlebu a vodě. A tak když ukončí svou lhůtu, v šestnáctém roce ať přijímají. Stejný trest ať stihne toho, kdo se ožení s dívkou, které je kmotrem nebo zhřeší s vdanou ženou.


7a. O svědcích. Nad všemi těmito (provinilci) má kníže a soudce při každém sporu s veškerou péčí a trpělivostí konat vyšetřování a neodsoudit je bez svědků. Je však nutno hledat svědky pravdivé, kteří se bojí Boha, vážených a takových, co nemají žádnou nenávist ani zlobu, ani hněv, ani spor, ani obvinění proti tomu, o kom svědčí, ale pouze strach z Boha a jeho spravedlnosti. Počet svědků ať je jedenáct nebo i více než tento počet. V malém sporu od sedmi do tří, ale ne méně než tento počet. Soudce má moc vzít zálohu od toho, proti komu vypovídají, a určit svědkům přísahu nebo i pokutu, nebo stejný trest, pokud se někdy ukáže, že lhali. Ani v jednom sporu se nemají přijímat za svědky ti, které někdy usvědčily, že lžou nebo přestupují zákon Boží, nebo vedou zvrácený život, nebo kteří se jako nezpůsobilí vylučují z přísahy.


8. Když někdo svedl pannu bez souhlasu rodičů a když se ti o tom později dovědí, pokud si ji chce vzít a chtějí to i její rodiče, ať se koná svatba. Pokud se však bude jeden z nich zdráhat a bude to (člověk) vážený pro své bohatství, ať dá dívce za zneuctění litru zlata, tj. 72 zlatých Solidů. Pokud je chudší, ať dá polovinu svého majetku. Pokud je však nemajetný, ať ho dá soudce zbičovat a vyhostit ze svého obvodu. Je také povinen podrobit se pokání průběhu sedmi let, jak jsme napsali.


9. Kdo znásilnil pannu na opuštěném místě, kde nebylo nikoho, kdo by jí mohl pomoci, ať je pokutován a jeho majetek ať se dá dívce.


10.Kdo svedl dospívající dívku před dovršením třináctého roku, ať je pokutován ztrátou veškerého svého majetku a výnos z něj ať se dá dívce. Podle církevního zákona on i ten, kdo se dopustil násilí na dívce zasnoubené muži, všichni podléhají sedmiletému pokání, jak jsme to už dříve řekli stran ženy vdané.


11.Kdo svedl dívku zasnoubenou muži, i když k ní vešel s jeho souhlasem, tomu třeba odříznout nos.


12.Krvesmilníci, kteří uzavřeli sňatek s pokrevními (příbuznými), ať jsou rozloučeni.


13.Kdo má dvě manželky, ať vyžene tu, kterou si vzal později, i s dětmi. Pak ať jest bit, ukládá se mu pokání na sedm let.


14.Kdo podpaluje cizí les nebo kácí z něho stromy, ať zaplatí dvojnásobnou náhradu.


15.Kdo z nepřátelství nebo pro loupež majetku podpaluje ohněm obytné budovy, ať ho upálí, pokud je to ve městě. Pokud je to na vesnici nebo v usedlosti, ať ho popraví mečem. Ale podle církevního práva se předává na pokání na 12 let, neboť je to nepřítel. Pokud chce někdo spálit strniště nebo křoví na svém pozemku a zapálí oheň a ten přeskočí a zapálí cizí pole nebo cizí vinici, třeba celou věc posoudit a vyšetřit. Pokud k tomu přišlo tak, že z nevědomosti nebo lehkomyslnosti zapálil oheň, ať postiženého odškodní. Pokud by zapálil oheň ve větrném dni nebo neudělal nezbytná opatření řka: oheň se nerozšíří, nebo z lenosti, nebo že nemůže a oheň nadělá škody, ať zaplatí a ať je zbičován. Pokud by však zachoval všechna opatření a náhle přišla bouře, a proto se oheň velmi rozšířil, ať není odsouzen. Pokud se zapálí něčí dům od blesku a shoří buď jeho vlastní obydlí, nebo se oheň rozšíří a shoří i domy jeho sousedů, protože tento požár vznikl znenadání, nemá se soudit.


16.Nikdo ať nevyvádí násilím z chrámu toho, kdo se v něm uchýlí. Ten, co se sem utíká, ať seznámí kněze se svou záležitostí a vinou, kterou spáchal. Kněz ho přijme jako uprchlíka, aby byl jeho zločin podle zákona vyšetřen a přezkoumán. Pokud se někdo pokusí, ať je to kdokoliv, vyvést násilím z chrámu toho, kdo se sem utekl, ať dostane 140 ran holí. Pak ať se náležitě přezkoumá zločin toho, kdo se sem utekl.


17.Pokud má někdo s někým spor a neoznámí to vladykovi a spoří se o své újmě, chtěje buď mocí, nebo násilím prosadit svůj záměr, pokud to udělá, i když má pravdu, ať přijde o svou věc a ať ji vrátí. Pokud by vzal něco cizí, ať ho vladyka toho kraje zbičuje, poněvadž se nepodrobuje moci a sám se stává svým mstitelem. A pokud si takto počíná, ať vrátí to, co vzal.


18.Pokud jsou rodiče a děti proti sobě, ať se jim nevěří. A ani ve prospěch pána, ani proti němu ať nevystupuje otrok nebo propuštěnec jako svědek.


19.Pokud někdo koupí od cizích vojáků válečného zajatce a vezme ho k sobě do domu, pokud má zajatec u sebe takovou sumu, za kterou byl koupen, ať ji dá za sebe a může svobodně odejít.


20.Svědci z doslechu ať nesvědčí a ať neříkají: Slyšeli jsme od někoho, že tento je dlužníkem, nebo pokud o něčem jiném svědčí z doslechu. Nemají svědčit ani v tom případě, jde-li o župany.


21.Vojáci, kteří byli zajati a zapřeli svou křesťanskou víru, se při návratu do své země a k svému občanskému právu mají předat církvi.


22.Pokud si někdo půjčí koně na cestu do jistého místa nebo ho pošle a stane se, že se kůň poraní nebo uhyne, musí půjčovatel odškodnit majitele koně.


23.Kdo zajal cizí dobytek, a buď hladem umořil, nebo nějak jinak zahubil, ať je odsouzen na dvojnásobnou náhradu.


24.Kdo krade svým ve válce, pokud je to zbraň, ať je zbit. Pokud je to kůň, ať zaplatí pokutu.


25.Pokud si chce pán ponechat takového otroka, který krade, ať nahradí škodu. Pokud nechce mít více tohoto otroka, ať ho odevzdá do otroctví okradenému.


26.Kdo cizí stádo odežene, pokud to udělal poprvé, ať je bit. Pokud to udělal podruhé, ať je vyhnán ze země. Pokud to udělal potřetí, ať je vystaven trestu, ale až potom, když vrátí vše, co odehnal.


27.Kdo mrtvé v hrobě svléká, ať je potrestán.


28.Kdo vnikne k oltáři ve dne nebo v noci a vezme něco z posvátných nádob nebo rouch, nebo jakoukoli jinou věc, ať je potrestán. Kdo vezme něco z ostatních částí kostela, ať je bit, ostříhán a vyhnán ze země jako bezbožný.


29.Kdo zajme svobodného člověka a prodá nebo zotročí, ať je zotročen i sám, protože i on svobodného zotročil, ať sám zakusí otroctví.


30.Kdo láká k sobě cizího otroka, skrývá ho a neřekne, kde je, je povinen vrátit ho jeho pánovi nebo mu dát jiného, nebo jeho cenu.


30a. Spor manželů. Moudrost tvůrce a Spasitele našeho Pána Boha nás učí, že manželské soužití je od Boha nerozlučné. Ten totiž, který stvořil člověka v bytost, nestvořil stejně ženu tak, že by vzal hlínu ze země, ačkoli mohl, ale vzal žebro z muže a stvořil ji, aby takto moudře sloučením jednoho těla ve dvou osobách uzákonil nerozlučné manželství. Proto ani ženu, když lstí ďábla začala ochutnávat hořkost a dala z ní okusit i muži, od něho nerozloučil. Ani muže, který přestoupil s manželkou příkaz Boží, od ženy neodloučil, ale potrestal je za ten hřích utrpením. Jejich manželství však zachoval. Tímto zákonem tedy - už zjeveným a evangeliem potvrzeným tehdy, když se farizeové ptali Krista Boha našeho, zda je dovoleno propustit vlastní ženu pro každý hřích a Ježíš odpověděl: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj, kromě příčiny cizoložství - i my se řídíme jako opravdoví učedníci Krista Boha a neodvažujeme se nic jiného uzákonit. Že však ďábel zasévá mezi manžely nenávist pro žaloby nebo pro tělesné či jiné neřesti, proto mezi příčiny, pro které se manželé rozlučují, stanovíme zákonem tyto: mužse odloučí od své manželky pro takový hřích, pokud bude manželka usvědčena, že strojila úklady proti jeho životu, nebo i když se dozvěděla o nějakých zlých skutcích jiných osob proti manželovi a neoznámila mu to, nebo když upadne do nemoci malomocenství. Žena se odloučí od svého manžela, pokud jí bude strojit úklady nebo to ví o jiných a neřekne jí to, i když upadne do nemoci malomocenství. A i v případě, pokud jeden z nich před manželským stykem upadne do zlé nemoci. Toto vše náleží knížatům a soudcům se svědky vyšetřit, jak jsme o tom dříve psali, před Božím soudem, kde mají všechny lidské neřesti knížata soudit. A proto nesmíme hledět na nikoho, ale vždy den co den vyučovat o Božím zákoně a doufat v Krista Boha, že na posledním soudu uslyšíme blažený hlas: Pojďte, blahoslavení služebníci věrní, nad mnohými vás ustanovím, vejděte do radosti Pána 
Boha vašeho a veselte se s anděly na věky věků.
Amen.


Převzato: http://files.reckokatolici-otrokovice.webnode.cz/200000831-7630d772b1/Zakon%20sudnyj%20%C4%BEjudem.pdf


Zákon sudnyj ljudem – Wikipedie (wikipedia.org)

SÚDNY ZÁKONNÍK PRE ĽUD, USTANOVENIE SVÄTÝCH OTCOV... - Rodná Cesta (zemosvet.sk)neděle 9. července 2023

Ze svázaných Run


Ze svázaných Run
do Run svázaných
jak trámy
vlákny pavučin
Bylo runám jméno dáno
a jméno
jejich sílu v sobě nosí
Můžeš jejich jména
volat
zpívat
řvát
každou zvlášť
nebo
je do slov
dát
Kaýdá runa má svůj vlastní význam, který je tradicí a již tradičně uznáván jako daný.
Runy známe takové, které léčí, které chrání. Bohatství, štěstí přináší.
Runy s jejichž silou, kouzlem můžeme pomoci, ale i škodit.
Můžeme jejich sílu vložit do těl lidí, zvířat, rostlin.
Půdy, domů.
Ale také do jejich duší.
Osudů.
Práce s nimi je o znalosti a umění.
O znalosti run
O umění je vázat
do kouzel vázat
O umění dát jim podobu
dát jim tvar.
O umění dotknout se dřeva, kůže, kamene
kovu
které runy mají nést.
Ale také
o umění jím dát smysl
dát jim cíl.
Nejen runu spojit s runou
s tím
do čeho ji ryjem.
Ale spojit je s tím komu je kouzlo určeno.
Někdo si myslí, že runám je třeba dát sílu, život, že je třeba je probudit.
Jako oheň dřevem, jako vodu mlýnem.
Protože ač samy o sobě jsou silou, jsou energií.
Tím, že je dáme před sebe se u nich neohřejem, obilí nenamelem.
I proto je vkládáme do dřeva, kamene, kůže.
I proto je vkládáme do ohně, do tekoucí vody.
Do větru runovou hůl zavěsíš.
Proto
runy
voláš, zpíváš, řveš
Aby jejich jméno, jejich síla v tobě žhnula, proudila.Autor: Milan Lunga
Převzato:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225826344186213&set=a.1992533013902
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmilan.lunga%2Fposts%2Fpfbid02xS7GScMhn799z4f1QfrPgGRF21mVi1dA7PwDT1WtXjvbYLmwP3p8BRiF4NXSbrfnl&show_text=true&width=500" width="500" height="510" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>


Všechny r
úterý 4. července 2023

Zrušení křtu a cesta do pohanství

Zrušení křtu a cesta do pohanství

Filip Airis Kubín a team

Tento článek byl napsán jako reakce na někdy divočejší internetové diskuze ohledně nechtěného pokřtění v dětství dnešních pohanů. Jeho snahou je zbořit určité mýty a dezinformace k tomuto tématu a ukázat možnosti ctnostných cest “jak z toho”. Není součástí prvoplánových základů pohanství jako takových.

Něco o křtu a přechodových rituálech v křesťanství

Křest je požehnání věřících křesťanských rodičů svému dítěti. Prosba, aby bylo dítě chráněno od vyšší síly, kterou uctívají. Kápnutí vodou, které říká, toto dítě patří k nám, do naší party a ty, Bože, jej prosíme ochraňuj stejně dobře, jako chráníš nás. Což je pochopitelné, dělá to každý rodič a to včetně těch pohanských. Každý otec i matka prosí své Bohy a vysílají do světa svá přání, aby bylo dítě zdravé a chráněné a dělají proto své rituály (ať už připíjením u piva mezi přáteli, nebo v rámci svého koníčku či víry).

K800_svate_prijimaniKřesťanství má několik takovýchto přechodových rituálů a zasvěcení. Křest je úvodní ochrana při narození. Dalším přechodovým rituálem je svaté přijímání v cca 7 letech, kdy dítě dělá malinkou zkoušku vědomostí z Bible a poprvé se zpovídá ze svých malých hříchů jako: “Ukradla jsem mamce bonbony.” “No tedy, ty jsi zlobivka, tak jdi si třikrát říci otčenáš a máš to.” Na vesnici je to často velká sláva, děti mají honosné sváteční šaty nebo přímo kroje, je tam celá široká rodina, přátelé, hudba, hostina. Děti potom dostanou hodně dárků a slaví se. Prostě vesnická tradice nepodobná jiným v rámci křesťanského či lidového prožívání kola roku. Někde už se svaté přijímání ani nedělá.

K800_biřmováníTřetí přechodový rituál je biřmování. Teprve při biřmování, kdy je člověku cca 14-16 let a je v křesťanském pohledu brán jako dospělý člověk schopný svobodných rozhodnutí, ze své svobodné vůle přijímá rituálně křesťanství a stává se plnohodnotným křesťanem.

Poté následují další přechodové rituály jako svatba (nebo různá kněžská zasvěcení, pokud se člověk vydá cestou kněze) a několik dalších, až vše končí posledním přechodovým rituálem smrti, kde se člověk vydává do nebe či pekla v rámci křesťanského pojetí dualistického světa[1].

Poznámky:

  • Často se lidem stává, ať v křesťanství, tak v pohanství (a ve všech jiných vírách či koníčcích), že pokud člověk neprojde dalším přechodovým rituálem (dalším životním stupněm), tak se zasvěcení, požehnání, spojení a ochrana vytrácí, vybíjí a už se bez dalšího rituálu nenavrací, takže mnoho lidí sice bylo pokřtěno, ale vůbec už to necítí, neřeší, ani se jich to nedotýká. Takovým lidem to doporučuji neřešit dále.
  • To, že křest je pro mnoho katolíků jen nejnižší základ, vyjadřuje i tento názor jedněch mých starších katolických přátel: “A ty si myslíš, že jedno polití vodou z tebe dělá křesťana? Bez celé té cesty, kterou musíš projít? Bez svatého přijímaní, bez biřmování, svatby, bez přijetí křesťanských hodnot do svého života, dodržování desatera, bez křesťanského kulturního žití, bez slavení svátků svatých a nedělního chození do kostela?” (A těch věcí je mnohem více, co mi jmenovali.)

Vztah Bohů k pokřtěným

Co se vztahu Bohů a patronů/matrónek týče k pokřtěným lidem, tak to je často plně jen mezi daným člověkem a nimi. Na jeho chování k přírodě, k Bohům, předkům a hlavně na jeho upřímnosti k nim a k sama sobě. Do toho by nemělo moc dalších lidí mluvit[2]. Pro zajímavost z mé zkušenosti třeba nejvíce nenávisti ke křesťanství hlásali vždy hlavně bývalí křesťané a stejně tak nebyli vůbec upřímní sami k sobě, proč do pohanství jdou a proč ho chtějí. Na to je si potřeba dát velký pozor. Když člověk ztratí svou víru, často ztratí i část sama sebe, svého ducha a chvíli to trvá, než se člověk opět najde[3] a vnitřně ucelí. Stejné je to i při ztrátě partnera například. V ten čas proto může člověk udělat spoustu hloupostí… Třeba se zasvětit pohanství, aniž by to opravdu cítil, chtěl, nebo věděl, co to opravdu znamená.

Zasvětit se do pohanství, protože křesťana naštvali jeho kněží, a pak k nim hlásat nenávist a pomstu, je myslím opravdu hloupost a neupřímnost sama k sobě. Člověk by měl koukat před sebe a ne za sebe, vždy být hnán radostí z pohanství a pohanského stylu života a ne utíkat před křesťanstvím. Proto doporučuji nejdříve vyrazit sami do hor na minimálně dva dny a vzdát tam úctu ke krajině, k bohům, k přírodě, předkům.

_DSC0952

Teprve poté člověk uvidí, jestli takto chce opravdu žít svůj styl života, vnímat pohansky svět a jestli ho to vůbec baví[4], naplňuje. Také může zjistit, jaké jsou jeho vlastní touhy a jestli dokáže žít pohanství bez nenávisti k jiným vírám a s pochopením, že každý může uctívat jiné Bohy po celém světě.

Zároveň si tam na skalách může zjistit, jestli mu daný křest vadí a jestli ho zatěžuje. Pokud ne, tak ho nemusí vůbec řešit. Pokud ano, je zde několik možností. Samozřejmě vždy vše záleží na daném člověku. Pokud svému rozhodnutí nebude sám věřit, plně ho nepřijme nebo nepřijme jeho následky a neukončí křest v sobě, tak samozřejmě v něm i zůstane, i kdyby stovka lidí řekla že ne. Je to tedy vždy jen hlavně na něm.

Možnosti zrušení křtu nebo přijmutí pohanství

V pohanství dáváme hlavně důraz na individualitu, sílu vlastního individuálního rozhodnutí a plné přijetí tohoto rozhodnutí, než na okázalost chrámů, množství přihlížejících lidí, dlouhé chvalozpěvy nebo tématické dekorace, proto i naše přechodové rituály tak vypadají. Zde tedy uvádím několik základních možností středu rituálu. Doporučuji si před nimi také na hodinu a více sednout sami někam do ústraní a přemýšlet, co vše si chcete nést do další etapy života (do pohanství) a co chcete nechat za sebou v minulosti. Po provedení rituálu zase nezapomeňte na pořádnou oslavu, až se vrátíte domů.

Jako součástí těchto přechodových rituálů je vhodné si vzít také nějaký přívěšek nebo náramek, který s vámi rituálem projde a který poté budete na sobě minimálně jeden měsíc nosit. Bude vám připomínat sílu vašeho rozhodnutí a symbolizovat vaši životní cestu.

  • Očista v horské řece: Vyrazte do hor, tam najděte řeku a požádej ji, aby vás očistila, vlezte do této studené tekoucí vody, nechte se jí omývat a smýt vše potřebné (i právě křest) ze sebe. Zároveň ji můžete požádat, aby byla vaším svědkem a pomocnicí při vstupu do vašeho nového pohanského stylu života, který začíná prvním krokem vystoupeným z řeky. Ve vodě je potřeba se ponořit až po hlavu aspoň na tři vteřiny, ale samozřejmě klidně déle, pokud to tak cítíte. Nezapomeňte si vzít přívěsek rozhodnutí s sebou. Podobným způsobem se dělá jedna z několika částí přechodového rituálu z chlapce na muže.
  • _DSC0059Vypití rohu na skále: Jděte do hor na víkend, vyjděte nejvyšší nebo pro vás nejvýznamnější horu a najděte na ní vhodnou skálu. Vezměte picí roh, lahev nebo číši a naplňte je něčím ostřejším. Vínem, whisky[5] nebo vínem s pelyňkem. Je důležité, aby se vám chuť vryla do paměti. Vhoďte tam i přívěšek. Pozvedněte daný roh a vzdej s ním úctu Matce Zemi, duchům hor, Bohům, předkům a přírodním duchům. Řekněte jim své rozhodnutí, že to takto prostě cítíte, a požádejte je, ať vám pomohou a jsou vašimi svědky při tomto přechodovém rituálu zrušení křtu a přijetí pohanství. Můžete také poděkovat s úctou Kristu za ochranu v mládí, ale že potřebujete jít dál a vaše cesta vede jinudy. Poté pohár vypijte a představujte si, jak vám tito všichni spojenci posvěcují roh zrušení křtu, přijetí pohanství nebo obojího a jak se tato síla vlévá i do vás každým douškem. Poté zůstaňte na daném místě přes tu noc sami a počkejte na svítání.
  • Zahrabání do hlíny: Je dobré dělat v létě. Člověk se nechá zakopat po krk do hlíny, aby z něj Matka Země požehnání vysála. Je důležité tam být delší čas, klidně den, protože síla Země je pomalá, zato důkladná. Dobré je mít asistenta, který je poblíž, vše hlídá, občas přinese vodu na pití. Zase je ale ve vhodné vzdálenosti, často skrytý, abyste mohli být s Matkou Zemí sami.

Doporučuji věci zase příliš nekombinovat, aby se neztratil, nerozmělnil primární význam rituálu a přijetí vlastního rozhodnutí.

Odkřtění v minulosti:

  • V historii je doložený záznam, že jeden severský kníže smyl křest tak, že obětoval bohům býka a vykoupal se v jeho krvi (poradili mu to pohanští kněží), ale jsme v 21. století, takže takovéto věci neděláme. Zvláště, když hodně zvířat teď trpí v masokombinátech. Pohané by nemuseli do té mašinérie přilévat ještě více krve.

Dodatek665672_4060970119672_1811716737_o

Samozřejmě se také rituál zrušení křtu nebo přechodu do pohanství může udělat ve skupině, ale jedině v té, ve které pohan funguje, se kterou jezdí na akce a jsou si vzájemnou oporou. Neznámé lidi bych určitě nedoporučoval. Tak jako tak aktivity, jako jsou přechodové rituály, by si ale člověk měl udělat sám a o samotě, protože tím lépe plně přijme své rozhodnutí, jeho následky a bude lepší oporou pro sama sebe, než když mu to celé sesumíruje skupina jiných lidí.

Pokud někdo chce řešit papírování

Pro „klid duše“ je možnost vést korespondenci s dotyčnou církví, kde je člověk pokřtěn, o tom, že se „členství“ vzdává.

Závěr

Nezapomeňte, že vždy záleží jen na vašem rozhodnutí, co chcete do života přijmout a co ne, ať se děje v okolí cokoliv. Zároveň vše je dobré si vždy nějaký čas promýšlet, abyste získali nadhled a podívali se na věc z více úhlů pohledu. Pokud se něco dělá ukvapeně a bez rozmyšlení, tak často to také rychle skomírá.

Nezapomeňte být také opatrní před tím, než sami zasvětíme své malé děti našim Bohům. Navzdory tomu, co je řečeno na úvod (že tedy křest možná není tak zavazující, jak to později někteří lidé vnímají), se lidé s nechtěným zasvěcením, křesťanstvím, které si nevybrali, obtížně vyrovnávají. Mysleme na to jako rodiče: Naše děti se jednou přihlásí o právo na svou vlastní cestu. Ta může být odlišná od té naší. A kroky směrem k jejich zasvěcení našim Bohům v útlém věku mohou pro ně být stejně problematické, jako pro nás křest.

 


[1] Což je rozdělování světa na dobro/zlo, nebe/peklo, andělé/démoni, černá/bílá, pozitivní/negativní, kladný/záporný. Tohle pohanství ve své víře a kosmologii nemá zakomponované. Naše pojetí světa není černobílé, stejně jako louka není černobílá, ale složená z mnoha barev a tvorů, se svými vlastními rozdílnými záměry a náladami. Naši Bohové a Bohyně, přírodní duchové a předkové se často toulají po všech světech okolo nás a různě je ovlivňují v rámci vlastních situačních záměrů a archetypů.

[2] Vždy je to vztah jen mezi člověkem a danou entitou, filosofií. Ti dva si to hlavně musí vyřešit mezi sebou, a když si to vyřeší, tak prostředník či kněz už není důležitý.

[3] Nemálo často zaplní tu chybějící část nejjednodušší věcí – nenávistí, kterou je potřeba právě postupně nahrazovat.

[4] Ano, jestli ho to vůbec baví a naplňuje, je opravdu podmínkou. V pohanství nemáme sebemrskačství, sebeukřižovávání a sebeproklínání (stejně jako nemáme filosofii prvotního hříchu, co se s námi má nést). Pokud vás pohanský styl života nebaví a nenaplňuje, jděte hledat dál styl života, který vás naplní – opravdu.

[5] Whisky znamená v překladu vody života. 


převzato z : https://kolovrat.pohanskaspolecnost.cz/zruseni-krtu-a-cesta-do-pohanstvi/